Śledź nas na:Mariologia w Nowym Testamencie

Zadania Maryi wobec ludzi

Macierzyństwo duchowe:

Mariologia systematyczna twierdzi, że Maryja stała się Matką ludzi zarówno przez swe Macierzyństwo Boże, jak i z pozytywnej woli Bożej; dlatego współdziała z Chrystusem jako przyczyna drugorzędna w duchowym odrodzeniu ludzi.

Teologia biblijna na razie lęka się sięgać do J 19,26-27 nie mając pewności, co do jego sensu pełniejszego niż dosłowny. Raczej należy się oprzeć na tradycji, która od św. Justyna rozbudowuje porównanie Ewy i Maryi, w jego zbieżności i rozbieżności: Ewa jest matką umarłych przez grzech, Maryja jest Matką odrodzonych przez łaskę.

Rozum oświecony wiarą wychodzi z prawdy, iż Maryja jako Matka Boga-Człowieka, Głowy Mistycznego Ciała, stała się tym samym Matką Jego członków, czyli Ludu Bożego. Macierzyństwo to względem ludzi nie jest fizyczne, ale duchowe.

Można tu przytoczyć Rz 8,29 gdzie Pan Jezus nazwany został pierworodnym wśród wielu braci. Tym samym pośrednio Maryja została ogłoszona Matką Syna Bożego i wielu synów, o ile ci są braćmi Chrystusa Pana.

Pośrednictwo łask

Pośrednikiem nazywa się tego, który stojąc między dwoma krańcami, będąc od nich różny, ma jednak z nimi coś wspólnego i dzięki temu łączy je w bycie lub w działaniu.

Nawet ostrożni teologowie zgadzają się na to, że:

  1. Maryja współdziałała we Wcieleniu, dzięki któremu Bóg-Człowiek mógł złożyć ofiarę na krzyżu.

  2. Maryja współdziałała w utrzymaniu przy życiu Chrystusa - Żertwy i brała udział w samej ofierze krzyża.

  3. Maryja w niebie do dziś uczestniczy w rozdawaniu owoców Odkupienia przez modlitwę błagalną.

Maryja jako prawdziwa Matka Chrystusa Pośrednika, winna być nazywana Pośredniczką miedzy Bogiem a ludźmi, nie pierwszorzędną, lecz drugorzędną, czyli podporządkowaną Chrystusowi Panu.

Pismo św. mówi o pośredniczeniu Maryi podczas nawiedzenia św. Elżbiety, w czasie uczty w Kanie Galilejskiej, podczas zstąpienia Ducha Świętego. Mniej wyraźne, lecz bardziej przekonujące są słowa zwiastowania i odpowiedź Maryi oraz obecność Maryi pod krzyżem.

Rozum oświecony wiarą stwierdza, że Maryja jest różna od Boga (gdyż jest Ona stworzeniem) i od ludzi (gdyż jest wyjątkowo udarowana). Nadto, że jest zjednoczona z Bogiem przez Macierzyństwo, a z ludźmi poprzez ludzką naturę. Akty pośrednictwa polegają na tym, że ludzkości dała Zbawiciela, a Bogu oddaje swe nienaruszone ciało.

Godność Pośredniczki w Maryi nie jest pierwszorzędna, lecz drugorzędna. Nie działa we własnym imieniu, lecz uczestniczy w bycie Chrystusa Pana - Pośrednika, oraz współdziała z Jego pośrednictwem.

Maryja nie była kapłanką, ale miała najdoskonalszy udział w powszechnym kapłaństwie wiernych.

 

 Zobacz także