Śledź nas na:Mariologia w Nowym Testamencie

Zwiastowanie (Łk 1,26-38):

Dziewicy - bierzemy w znaczeniu dosłownym. Maryja, chociaż poślubiona mężowi, była dziewicą i jak z dalszego kontekstu wynika, dziewicą zamierzała pozostać zawsze.

Pełna łaski - w znaczeniu moralnym wyraża ozdobę cnót, świętość wewnętrzną, zjednoczenie z Bogiem, proporcjonalne do powołania.

 

Pan z Tobą - określenie używane o narodzie wybranym, cieszącym się szczególną Bożą opieką, albo o poszczególnych osobach ludzkich, obdarzonych szczególnym zadaniem przez Boga. Tu w obu tych znaczeniach: Maryja obdarzona wyjątkowym i trudnym posłannictwem, cieszy się szczególną Bożą opieką.

Znalazłaś łaskę u Boga - posłannictwo i pomoce odpowiednie do jego wypełnienia, z wolnego wyboru Bożego.

Poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus - istota powołania Maryi: być Matką Jezusa

Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego - Jezus to Bóg prawdziwy (takie znaczenie ma Wielki = HYPSISTOS), Syn Boży z natury, a wiec Maryja jest powołana na Matkę Boga

Nie znam Męża - Maryja nie tylko do chwili zwiastowania nie zaznała współżycia małżeńskiego, ale i na przyszłość nie brała jego możliwości pod uwagę. Niektórzy egzegeci widzieli tu dowód na ślub dozgonnej czystości złożony przez Maryję.

Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię - Dwa człony równoległe o tej samej treści. Duch Święty bez rodzajnika oznacza Moc Bożą, a nie trzecią Osobę Trójcy Świętej. Maryja, więc ma począć Jezusa, Syna Bożego, Mocą Bożą, w sposób wykluczający współżycie małżeńskie.

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa - Maryja po otrzymaniu wyjaśnienia, że macierzyństwo Mocą Bożą zostanie złączone z nienaruszonym dziewictwem, wyraża swą zgodę na spełnienie posłannictwa wyznaczonego przez Boga. W tej chwili dokonało się w jej łonie Wcielenie Syna Bożego. Maryja swą zgodą świadomie włączyła się w plan zbawczy Nowego Przymierza, w Dzieje Zbawienia.

Zwiastowanie anielskie przynosi nam, więc prawdy o dziewictwie, macierzyństwie Bożym, świętości i zbawczym posłannictwie Maryi.

Nawiedzenie św. Elżbiety (Łk 1,39-56):

Poruszyło się Dzieciątko w Jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę - Św. Jan Chrzciciel w tej chwili według zapowiedzi Łk 1,15 już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym został uświęcony łaską Bożą, podobnie i jego matka św. Elżbieta została napełniona łaskami Bożymi. Egzegeci, bowiem bacząc na brak rodzajnika przy greckim PNEUMATOS HAG1OU nie odnoszą tego zwrotu do trzeciej Osoby Bożej, lecz do mocy Bożej w ogólności. - Zwracamy uwagę na to, że Maryja jest tu pośredniczką łaski Bożej dla św. Jana Chrzciciela i dla św. Elżbiety, tak jak była pośredniczką pierwszego cudu u progu życia publicznego Pana Jezusa, w Kanie Galilejskiej.

Błogosławiona jesteś między niewiastami - Maryja jest najbardziej błogosławiona spośród wszystkich niewiast.

Matka mojego Pana - Św. Elżbieta przez szczególną łaskę i oświecenie Boże poznała, iż Maryja jest Matką Boga

Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła - znaczenie wiary Maryi w dziele odkupienia.

Maryja, uczczona w swym zadaniu w dziejach zbawienia jako Matka Boga i Pośredniczka Łaski, wyśpiewała hymn uwielbienia Boga (Magificat) za powołanie do godności Matki Boga i Zbawiciela, na tle rządów Opatrzności Bożej.

Troska św. Józefa (Mt 1,18-25):

Brzemienna za sprawa Ducha Świętego - czyli mocą Boża dziewiczo poczęła.

Oddalić Ją potajemnie - Św. Józef jako sprawiedliwy Starego Przymierza miał obowiązek ukamienować wiarołomną żonę, ale tego nie mógł uczynić, bo był przeświadczony o Jej niewinności. Nie mógł Jej także dać publicznie listu rozwodowego, bo tym by Ją zniesławił. Postanowił, więc oddalić Ją potajemnie, biorąc całą winę na siebie. - Maryja nie powiedziała ani słowa na swoją obronę i dla wyjaśnienia sprawy.

Z Ducha Świętego jest to, co się z Niej poczęło - ingerencja Boża wyjaśniła sytuację. Św. Józef z objawienia dowiedział się o dziewiczym poczęciu mocą Bożą i o imieniu, jakie ma być Dziecięciu nadane, na oznaczenie Jego posłannictwa

Nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna - nie wynika stąd, że po urodzeniu się Pana Jezusa św. Józef współżył z Maryją po małżeńsku. Jest to właściwością języka hebrajskiego, że powyższy zwrot stwierdza tylko, iż do chwili urodzenia Pana Jezusa nie było pożycia, bynajmniej nie sugerując, iż po urodzeniu nastąpiło pożycie małżeńskie.

Świętemu Józefowi Pan Bóg objawił, więc tajemnicę dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, z Maryi, jego małżonki.

Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2,1-21):

Pochodził z domu i rodu Dawida - o św. Józefie, którego legalnym synem był Pan Jezus. Ale zapewne i Maryja należała do tego samego Dawidowego rodu.

Porodziła swego pierworodnego Syna - czyli pierwszego w ogóle, ale nic pierwszego spośród większej liczby dzieci. Pan Jezus jako pierwszy musiał być wykupiony, a ponieważ wykupiono go za cenę ubogich (jak niżej), dowiadujemy się, że Maryja była uboga.

Narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan - Maryja jest Jezusa, Zbawiciela i Boga. Wynika to jasno z tych tekstów, które mówią o Bóstwie Jezusa Chrystusa.

Oczyszczenie Maryi i ofiarowanie Pana Jezusa (Łk 2,22-40):

Maryja występuje tu jako dobrowolnie poddająca się przepisom Prawa, które Jej osobiście jako Dziewicy-Matki nie dotyczyły. Pan Jezus jako Mesjasz, po raz pierwszy wstępujący do świątyni. Święta Rodzina jest uboga: składa ofiarę biednych.

Duch Święty spoczywał na nim - chodzi tu o szczególną łaskę Bożą, a nie o zstąpienie trzeciej Osoby Bożej. Wskazuje na to użycie określenia Duch Święty bez rodzajnika.

Znak, któremu sprzeciwiać się będą... Twoją duszę miecz przeniknie - Maryja ze słów Symeona dowiedziała się o swym zadaniu współcierpienia z Synem w dokonywaniu dzieła Odkupienia, które według przepowiedni jeszcze izajańskiej (52,13-53,12) napotka na tragiczny sprzeciw.

Jego ojciec i Matka dziwili się - spostrzegając, że tajemnice im tylko przez Boga objawione, dzięki Bożemu objawieniu stały się szerzej znane.

Prorokini Anna - w znaczeniu osoby bogobojnej, służącej innym dobrą radą i przykładem. Głosząc Mesjasza tym samym przyczyniała się do chwały Matki Jego, Maryi.

Mędrcy ze Wschodu (Mt 2,1-2. 11):

W pokłonie trzech mędrców ze Wschodu Maryja występuje jako Matka adorowanego Dziecięcia.

Ucieczka do Egiptu i powrót do Nazaretu (Mt 2,13-15,19-23):

W relacji o ucieczce przed Herodem do Egiptu i o powrocie po jego śmierci Maryja występuje kilkakrotnie, zawsze jako Matka Jezusa, będąca stale przy Nim i opiekująca się Nim.

Pan Jezus dwunastoletni w Jerozolimie (Łk 2,41-52):

Rodzice Jego chodzili, co roku - nie było to obowiązkiem niewiast, więc zaznaczona tu jest wyjątkowa pobożność Maryi.

Zdziwili się - może, dlatego, że Pan Jezus ujawnia się wobec ludzi, czego dotychczas nie czynił.

Z bólem serca - początek cierpień Maryi, zapowiedzianych przez Symeona. Co należy do mego Ojca - sprawy Boże są wyższe od miłości Dziecięcia Jezus do Maryi i św. Józefa. Oni jednak nie zrozumieli - Maryja dobrowolnie została Matką Boga-Człowieka, Odkupiciela rodzaju ludzkiego. Powiadomiona została o konieczności cierpienia, lecz nie zawsze wiedziała, dlaczego Bóg doświadcza Ją kolejnym cierpieniem. Tym większa jest ofiara i zasługa Maryi. Matka Jego chowała wiernie...w swym sercu - św. Łukasz ponownie wskazuje źródło swych wiadomości o Maryi i Jezusie. Maryja ukazana została tu jako Matka Jezusa, Syna Bożego, pobożna, doświadczana przez Pana Boga cierpieniem, nieraz "w ciemno", a jednak wszystko pilnie zapamiętująca.

Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1-12):

Czyż to Moja lub Twoja sprawa Niewiasto? - Pan Jezus odniósł się nieprzychylnie do poruszonej sprawy.

Jeszcze nie nadeszła godzina moja - twierdzenie, że jeszcze nie nadeszła godzina Pana Jezusa, tradycyjna egzegeza pojmuje o Jego Śmierci na krzyżu, która stanowi początek wstawiennictwa Maryi. Pan Jezus nie życzy sobie, więc - zgodnie z wolą Ojca -interwencji Matki, ale wynagradza Jej wiarę spełniając to, o co prosiła Byłby to, więc dowód skuteczności wstawiennictwa Maryi u Pana Jezusa. - W przytoczonym przekładzie Biblii Tynieckiej pytanie retoryczne potwierdza, że godzina Pana Jezusa już nadeszła, czyli że zaczyna się głoszenie Dobrej Nowiny, któremu towarzyszą cuda i znaki.

Bracia - według semickiego sposobu mówienia chodzi tu o dalszych krewnych. Tekst, więc w niczym nie uwłacza dziewictwu Maryi.

Maryja pod Krzyżem (J 19,25-27):

Ojcowie Kościoła widzieli tu budujący przykład dziecięcej miłości konającego Pana Jezusa do swej Matki, miłującej i stojącej do ostatniej chwili u boku Syna Pan Jezus zapewnia Maryi opiekę na przyszłość, na resztę życia na ziemi. Tekst zawiera prawdę o duchowym macierzyństwie nad ludzkością, lub nad Ludem Bożym.

Niewiasta obleczona w słońce (Ap 12,1-16):

XII rozdział Apokalipsy mówi w perspektywie prorockiej jednocześnie o Maryi, Matce Mesjasza, nawiązując do Rdz 3,15 (Protoewangelii) i Ps 2,9 (żelazną rózgą będziesz nimi rządzić) waz o Kościele Chrystusowym. Bóle porodowe, niezgodne z dziewiczym narodzeniem Syna Bożego, należy rozumieć symbolicznie jako cierpienia duchowe poniesione przez Maryję, jako Matkę Mistycznego Chrystusa, Matkę Kościoła To macierzyństwo kosztowało Maryję najwięcej cierpień.

Smok jest symbolem szatana (Wąż). Walka ze Smokiem i jego aniołami jest sumarycznym potraktowaniem nieprzyjaźni, zapowiedzianej w Protoewangelii i relacją o spełnieniu się zapowiedzi starcia głowy węża.Zobacz także